sábado, 25 de agosto de 2018

O MUSEO DA TERRA DE MELIDE: 1978-2018

40 ANOS DUNHA INSTITUCIÓN dedicada ó estudo, conservación e divulgación do Patrimonio Cultural da Comarca
3º Etapa: CASA DE MINGOS (1982-2000)
Foi no ano 1982 cando se materializou a creación do Museo da Terra de Melide, cunha sede propiamente dita e dedicada exclusivamente á exposición permanente das pezas de arqueoloxía e etnografía que se foran recollendo nos primeiros anos. Grazas a xenerosidade da Familia Fuciños Gómez ubicouse o Museo nunha casa da súa propiedade situada na Rúa do Convento, na confluencia coa Praza do Convento, e que cederon de xeito totalmente gratuíto e altruísta. É neste momento cando se asina a “Acta fundacional do Museo da Terra de Melide” na que aparecen como fundadores Xosé Manuel Broz Rei, Xulio Álvarez García, Benedito Álvarez García e Xosé Domingos Fuciños Gómez. Dotan á institución duns Estatutos e créase ó mesmo tempo o Centro de Estudios Melidendes, como entidade para o estudo e publicación, nacendo así o “Boletín do Centro de Estudios Melidenses”, e publicándose o seu primeiro número en agosto de 1982. En base a acta fundacional nacen tamén os “socios do Museo”, o cales aportan unha cota anual para o mantemento da institución, non existindo ningún tipo de requisito para inscribirse como tal, máis que o apego e o amor á Terra e ó patrimonio.
A partir deste momento o Museo da Terra de Melide establécese como un MUSEO propiamente dito, como unha institución (neste caso de carácter privado), dedicada á custodia, difusión e protección do patrimonio arqueolóxico, histórico e etnográfico, inscrito na listaxe de Museos de Galicia.
Como institución museística comezan a desenvolverse unha serie de actividades propias deste tipo de centros: ciclos de conferencias, aulas didácticas, exposicións temporais, excursións,...
Nesta etapa inscríbese no Consello Galego de Museo como membro permanente e chegando incluso a organizar dúas das xuntanzas anuais que organiza dita institución.
Na sede do Museo instálase a exposición permanente, dedicando a planta baixa á arqueoloxía e o piso superior á mostra etnográfica, da que cada vez se contaba con máis pezas, doadas por moitos veciños involucrados e motivados pola preservación da memoria colectiva.
Nesta etapa o Museo xéstase como institución acadando un enorme prestixio no noso país como un dos museos etnográficos de referencia e estudo para investigadores.
A gran cantidade de pezas recollidas nesta etapa motivaron que fose necesaria unha ampliación para poder expoñer todo o inxente e importante material custodiado no Museo, e iso lévanos a última e 4º etapa.

Ano 1984. Reunión do Consello Galego de Museos diante do Museo da Terra de Melide.

Planta baixa na antiga sede do Museo da Terra de Melide, coas vitrinas de arqueoloxía.

Acceso á primeira planta do Museo de Melide, onde podemos ver apeiros de labranza e a vitrina dedicada á Música.

Primeira planta do vello Museo de Melide, dedicada ós oficios tradicionais.

Sala do Tear na galería da planta 1º do Museo de Melide, na casa de Mingos.


Ano 1984. Presentación da carpeta de debuxos de xosé Manuel Broz. Podemos ver as vitrinas de arqueoloxía.

Ano 1984. Reunión do Consello Galego de Museos, na antiga sede do Museo da Terra de Melide.

Ano 1984. Presentación do Boletín nº 4 do Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide, na planta baixa do Museo.
Ano 1997. Coloquio do Consello Galego de Museos, o segundo que organizou o Museo da Terra de Melide.